smd 2835 IC 24V 60 [30m]

smd 2835 IC 24V 60 [30m]