smd 2835 IC 24V 120 [20m]

smd 2835 IC 24V 120 [20m]